The Easiest, Most Convenient Way to Shop Japan

Collection: Drink

142 products
 • Yamashiro Premium “Hachi-jyu Hachi-ya” Uji Gyokuro Tea – Made in Kyoto – 100 g
  Yamashiro Premium “Hachi-jyu Hachi-ya” Uji Gyokuro Tea – Made in Kyoto – 100 g
  Regular price
  $39.90
  Sale price
  $39.90
  Unit price
  per 
 • Yamashiro Premium “Hachi-jyu Hachi-ya” Uji Gyokuro Tea – Made in Kyoto – 200 g
  Yamashiro Premium “Hachi-jyu Hachi-ya” Uji Gyokuro Tea – Made in Kyoto – 200 g
  Regular price
  $51.30
  Sale price
  $51.30
  Unit price
  per 
 • Yamashiro no Shizuku Premium Uji Gyokuro Tea – Made in Kyoto – 100 g
  Yamashiro no Shizuku Premium Uji Gyokuro Tea – Made in Kyoto – 100 g
  Regular price
  $43.20
  Sale price
  $43.20
  Unit price
  per 
 • Yamashiro no Shizuku Premium Uji Gyokuro Tea – Made in Kyoto – 200 g
  Yamashiro no Shizuku Premium Uji Gyokuro Tea – Made in Kyoto – 200 g
  Regular price
  $57.90
  Sale price
  $57.90
  Unit price
  per 
 • Yamashiro Premium Phoenix Uji Gyokuro Tea – Made in Kyoto – 100 g
  Yamashiro Premium Phoenix Uji Gyokuro Tea – Made in Kyoto – 100 g
  Regular price
  $45.10
  Sale price
  $45.10
  Unit price
  per 
 • Yamashiro Premium Phoenix Uji Gyokuro Tea – Made in Kyoto – 200 g
  Yamashiro Premium Phoenix Uji Gyokuro Tea – Made in Kyoto – 200 g
  Regular price
  $61.80
  Sale price
  $61.80
  Unit price
  per 
 • Yamashiro Premium Midori Sho Uji Gyokuro Tea – Made in Kyoto – 200 g
  Yamashiro Premium Midori Sho Uji Gyokuro Tea – Made in Kyoto – 200 g
  Regular price
  $49.50
  Sale price
  $49.50
  Unit price
  per 
 • Yamashiro Premium Tama Shizuku Uji Gyokuro Tea – Made in Kyoto – 200 g
  Yamashiro Premium Tama Shizuku Uji Gyokuro Tea – Made in Kyoto – 200 g
  Regular price
  $66.50
  Sale price
  $66.50
  Unit price
  per 
 • Yamashiro Premium Morning Fog Uji Gyokuro Tea – Made in Kyoto – 100 g
  Yamashiro Premium Morning Fog Uji Gyokuro Tea – Made in Kyoto – 100 g
  Regular price
  $52.30
  Sale price
  $52.30
  Unit price
  per 
 • Yamashiro Premium Tenjou Uji Gyokuro Tea – Made in Kyoto – 100 g
  Yamashiro Premium Tenjou Uji Gyokuro Tea – Made in Kyoto – 100 g
  Regular price
  $59.40
  Sale price
  $59.40
  Unit price
  per 
 • Yamashiro Premium Uji Hikari Gyokuro Tea – Made in Kyoto – 20 Tea Bags
  Yamashiro Premium Uji Hikari Gyokuro Tea – Made in Kyoto – 20 Tea Bags
  Regular price
  $59.40
  Sale price
  $59.40
  Unit price
  per 
 • Yamashiro Premium Uji Hikari Gyokuro Tea – Made in Kyoto – 100 g
  Yamashiro Premium Uji Hikari Gyokuro Tea – Made in Kyoto – 100 g
  Regular price
  $59.40
  Sale price
  $59.40
  Unit price
  per 
 • Yamashiro Premium Hand-Picked Uji Gyokuro Tea – Made in Kyoto – 50 g
  Yamashiro Premium Hand-Picked Uji Gyokuro Tea – Made in Kyoto – 50 g
  Regular price
  $66.50
  Sale price
  $66.50
  Unit price
  per 
 • Yamashiro Premium Uji Gyokuro Tea – Made in Kyoto – 100 g
  Yamashiro Premium Uji Gyokuro Tea – Made in Kyoto – 100 g
  Regular price
  $59.40
  Sale price
  $59.40
  Unit price
  per 
 • Yamashiro Premium Uji Matcha Cappuccino – Made in Kyoto – 20 Instant Sticks
  Yamashiro Premium Uji Matcha Cappuccino – Made in Kyoto – 20 Instant Sticks
  Regular price
  $55.90
  Sale price
  $55.90
  Unit price
  per 
 • Yamashiro Premium Uji Tencha Tea – Made in Kyoto – 60g
  Yamashiro Premium Uji Tencha Tea – Made in Kyoto – 60g
  Regular price
  $65.20
  Sale price
  $65.20
  Unit price
  per 
 • Yamashiro Premium Cooking Uji Matcha Powder – Made in Kyoto – 200 g
  Yamashiro Premium Cooking Uji Matcha Powder – Made in Kyoto – 200 g
  Regular price
  $56.50
  Sale price
  $56.50
  Unit price
  per 
 • Yamashiro Premium “Keiko-yo” Uji Matcha Powder – Made in Kyoto – 200 g
  Yamashiro Premium “Keiko-yo” Uji Matcha Powder – Made in Kyoto – 200 g
  Regular price
  $61.60
  Sale price
  $61.60
  Unit price
  per 
 • Yamashiro Premium “Hatsu Mukashi” Uji Matcha Powder – Made in Kyoto – 80 g
  Yamashiro Premium “Hatsu Mukashi” Uji Matcha Powder – Made in Kyoto – 80 g
  Regular price
  $59.40
  Sale price
  $59.40
  Unit price
  per 
 • Yamashiro Premium Kiju Uji Matcha Powder – Made in Kyoto – 40 g
  Yamashiro Premium Kiju Uji Matcha Powder – Made in Kyoto – 40 g
  Regular price
  $54.90
  Sale price
  $54.90
  Unit price
  per 
 • Yamashiro Super Premium “Ho Cloud” Uji Matcha Powder – Made in Kyoto – 40 g
  Yamashiro Super Premium “Ho Cloud” Uji Matcha Powder – Made in Kyoto – 40 g
  Regular price
  $59.40
  Sale price
  $59.40
  Unit price
  per 
 • Yamashiro Yanoen Premium Organic Uji Matcha Powder – Made in Kyoto – 90 g
  Yamashiro Yanoen Premium Organic Uji Matcha Powder – Made in Kyoto – 90 g
  Regular price
  $65.20
  Sale price
  $65.20
  Unit price
  per 
 • Yamashiro Premium Frothy Uji Matcha Latte – Made in Kyoto – 240 g
  Yamashiro Premium Frothy Uji Matcha Latte – Made in Kyoto – 240 g
  Regular price
  $54.90
  Sale price
  $54.90
  Unit price
  per 
 • Shizuoka Genmaicha – Shizukaen Brown Rice Green Tea – Single Source – 400 g
  Shizuoka Genmaicha – Shizukaen Brown Rice Green Tea – Single Source – 400 g
  Regular price
  $51.40
  Sale price
  $51.40
  Unit price
  per 
 • Shizuoka Hojicha – Shizukaen Gingko Brand Roasted Green Tea – Single Source – 600 g
  Shizuoka Hojicha – Shizukaen Gingko Brand Roasted Green Tea – Single Source – 600 g
  Regular price
  $56.60
  Sale price
  $56.60
  Unit price
  per 
 • Shizuoka Nibancha – Shizukaen Gardenia Brand Deep-Steamed Green Tea – Single Source – 500 g
  Shizuoka Nibancha – Shizukaen Gardenia Brand Deep-Steamed Green Tea – Single Source – 500 g
  Regular price
  $49.90
  Sale price
  $49.90
  Unit price
  per 
 • Shizuoka Aracha – Shizukaen Alazea Brand Deep-Steamed Farmers’ Green Tea – Single Source – 500 g
  Shizuoka Aracha – Shizukaen Alazea Brand Deep-Steamed Farmers’ Green Tea – Single Source – 500 g
  Regular price
  $63.80
  Sale price
  $63.80
  Unit price
  per 
 • Shizuoka Aracha – Shizukaen Alazea Brand Deep-Steamed Farmers’ Green Tea – Single Source – 200 g
  Shizuoka Aracha – Shizukaen Alazea Brand Deep-Steamed Farmers’ Green Tea – Single Source – 200 g
  Regular price
  $42.30
  Sale price
  $42.30
  Unit price
  per 
 • Shizuoka Fukamushi Cha – Shizukaen Narcissus Brand Premium Deep-Steamed Green Tea – Single Source – 300 g
  Shizuoka Fukamushi Cha – Shizukaen Narcissus Brand Premium Deep-Steamed Green Tea – Single Source – 300 g
  Regular price
  $90.20
  Sale price
  $90.20
  Unit price
  per 
 • Shizuoka Fukamushi Cha – Shizukaen Narcissus Brand Premium Deep-Steamed Green Tea – Single Source – 200 g
  Shizuoka Fukamushi Cha – Shizukaen Narcissus Brand Premium Deep-Steamed Green Tea – Single Source – 200 g
  Regular price
  $66.50
  Sale price
  $66.50
  Unit price
  per